Short Citation: Zaretskaya 2005

Year: 2005

Author: Zaretskaya

Long Citation: Zaretskaya , N. E., Zhilin, M. G., Karmanov, V. N., Uspenskaya, O. N., 2005, Radiocarbon Dating of Wetland Meso-Neolithic Archaeological Sites Within the Upper Volga and Middle Vychegda, Geochronometria 24, Gliwice (Poland), 117-131.

Url:

Show all dates for Zaretskaya 2005

Back